Svenska Brandmuseet

Välkommen

Välkommen till en hemsida i brandnostalgins tecken. Här har jag samlat en hel del bilder, historia och egna erfarenheter, samt lite underhållande läsning med avstamp i livet på en liten brand-och ambulansstation.

Åttauddiga stjärnan

Nyheter

Ambulans PV 445 11M nu restaurerad, finns under Min samling Volvo ambulanser.

Mercedes 190 årsmodell 1958 är nu renoverad och i drift.

Scania L80 Räddningsbil årsmodell 1971. Tungt räddningsfordon med tungbärgningsaggregat, HIAB lyftkran, Rubergs frontpump. Finns under Min samling > brandbilar.

Innehåll

brandmask

Brand och ambulansväsendets framväxt

Mitt eget intresse tar avstamp i efterkrigstidens utveckling. Sverige hade klarat sig från kriget och ockupationens fasor och stod redo att möta det aldrig sinande behovet som fanns från de drabbade länderna. Stål, papper och teknikprodukter efterfrågades och affärerna blomstrade. Vi gick från ett agrarsamhälle till att bli en stark industrination. Detta medförde att vi fick en framväxande medelklass och levnadsstandarden var bland de högsta i världen. Allt detta kom också att ställa krav på effektivare räddningsresurser och innebar att brand och ambulansväsendet reformerades i grunden. Många sk. Borgarbrandkårer ombildades till yrkesbrandkårer, metoder och utrustning uppdaterades. Allt detta för att möta de nya högre ställda kraven som utvecklingen medförde.

brandmän

Arvika brandkår

Arvika som fick stadsprivilegier så sent som 1911, hade då som många andra till storlek jämförbara städer i dåtidens Sverige en sk. borgarbrandkår. Denna bestod av raska och för uppgiften väl ämnade medborgare, som annars livnärde sig som köpmän, fabriksarbetare eller hantverkare. Dessa samhällets stöttepelare kom stadens innevånare till undsättning när larmklockorna ljöd.

Efter kriget tog även industrialiseringen av Arvika fart. Här fanns Arvika Ullspinneri Östlind&Almqvist, Arvika verken, Piptobaksfabriken, Billeruds pappersbruk mfl. Den alltmer komplicerade hotbilden tvingade fram ett bättre rustat brandförsvar och i slutet av 40-talet togs beslut att inrätta en yrkesbrandkår med kassernerad personal.

Landstinget hade inrättat ett sk. Sanatorium i Arvika. Ambulanserna som betjänade västra Värmland sorterade under Sanatoriet, men bemannades enligt avtal av brandkårens personal (ett förhållande som levde kvar ända till för något år sedan).

brandbil

Fordon och utrustning

Mitt intresse för äldre för äldre fordon och utrustning har medfört att jag nu har en privat samling som innefattar inte mindre än 8 brandfordon, 5 ambulanser och stor mängd efterfordon, uniformer, rökdykarutrustning, armatur mm. I detta avsnitt visas naturligtvis mina egna prylar, men ger också en inblick i de olika kategorierna med användningsområde och lite historik kring utvecklingen från 30-talet till 80-talet.

Nutidens fordon har enligt eget förmenande inte samma charm som dåtidens fordon. Här kan man i många stycken se den lokale brandchefens inflytande i utformningen, men också utläsa vilken betydelse tillgången på ekonomiska resurser spelade vid anskaffning av ny utrustning. Vi ser också misstron mot dieseldrivna fordon, som levde kvar under lång tid inom brandkåren.

Ambulanserna genomgick också en förändring från att vara rena transportfordon till att bli vad man idag kallar framskjutna vårdenheter för kvalificerad vård utanför sjukhus.

brandman

Anekdoter

Här har jag samlat ett antal självupplevda och till mig återberättade händelser.

När man lever så tätt ihop som fallet blir på en brandstation så uppkommer naturlgtvis en hel del roliga situationer.

Jag har bortsett från allt det jobbiga som också förekommer och enbart riktat in mig på tokiga händelser, en del med sedelärande innehåll.

Vi får också betänka att allt detta skedde i en tid av "grabbvälde" detta var innan damernas intåg på brandstationen. Nu har en vad vi kan kalla normalisering inträtt och enligt eget förmenande har detta inneburit en mycket mer nyanserad och balanserad arbetsplats.

Händelserna kommer från de djupaste Värmlandsskogarna och återberättandet bär spår av "sagan och sägnen". Vi får inte förglömma den berättartradition som finns i nämnda landskap.

Mycket nöje med läsningen och kanske känner gamla brandknektar ev. igen sig i vissa avsnitt.

vinterbild

Diverse

Under denna rubrik finns lite av varje, bilder från bränder, olyckor, stationsliv mm.

Med andra ord sådant som inte har platsat under några andra rubriker, men jag vill nog påstå att dessa sidor är nog så läsvärda som övigt på hemsidan.